ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งไบโอคลิน และพรอสฟาร์มาผู้จัดจำหน่าย เป็นผู้จัดทำและดำเนินการ (ซึ่งต่อจากนี้ ‘ไบโอคลิน’ จะหมายรวมถึง บริษัท ไบโอคลิน และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) (‘เว็บไซต์’) ไบโอคลินจัดทำเว็บไซต์นี้ให้กับผู้เข้าชม โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ (‘ข้อตกลงการใช้งาน’) เมื่อท่านได้เข้าเว็บไซต์มาแล้ว นั่นหมายถึงท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้แล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน ท่านสามารถออกจากเว็บไซต์นี้ได้ ไบโอคลินขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์และข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การใช้เนื้อหาภายในเว็บไซต์
ท่านอาจอ่าน ดาวน์โหลด และพิมพ์ เนื้อหาจากเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (ก) เนื้อหาถูกนำไปใช้เฉพาะจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว (ข) เนื้อหาต้องไม่ถูกดัดแปลงหรือแก้ไขในทางใดทางหนึ่ง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ แจกจ่าย จัดเตรียม งานที่ดัดแปลงไปจากต้นฉบับ หรือใช้เนื้อหานอกเหนือขอบเขตดังที่ได้อนุญาตไว้ในนี้อย่างชัดเจน

ท่านไม่สามารถตัดแปะหรือใช้เทคนิคต่างๆ ในการตัดแปะเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของใดๆ (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ การกำหนดหน้า หรือรูปแบบ) ของไบโอคลิน โดยมิได้รับเอกสารยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากไบโอคลิน ท่านไม่สามารถใช้คำสั่งเมต้าแท็ก (Meta Tags) หรือ ‘ข้อความซ่อน’ อื่นใด ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของไบโอคลินโดยมิได้รับเอกสารยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากไบโอคลิน ท่านไม่สามารถใช้โลโก้หรือกราฟิกหรือเครื่องหมายการค้าของไบโอคลินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของลิงก์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ท่านมิได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์ หากมีการนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ไบโอคลินจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำแถลงใดๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์เกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตของไบโอคลินถือเป็น ‘ข้อความแสดงคาดการณ์ล่วงหน้า’ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่สามารถรับรองการบรรลุผลในอนาคตได้ และผลลัพธ์จริงนั้นมีโอกาสแตกต่างจากข้อมูลการคาดการณ์ การประมาณการ และส่วนสรุปที่แสดงในเว็บไซต์ไปโดยสิ้นเชิง ปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลให้ผลลัพธ์แตกต่างออกไปอาจเกิดจากปัจจัยที่อภิปรายในเอกสาร SEC ของไบโอคลิน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในที่นี้ด้วย
การแสดงความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร และเนื้อหาอื่นๆ
ท่านสามารถส่งความคิดเห็นและจัดหาเนื้อหาอื่นใดตราบเท่าที่เนื้อหานั้นไม่เข้าข่ายลามกอนาจาร ละเมิดกฎหมาย คุกคาม หรือหมิ่นประมาท และตราบเท่าที่เนื้อหานั้นไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ เนื้อหาดังกล่าวต้องไม่มีไวรัสซอฟต์แวร์ การกระจายต่ออีเมล์ (Mass Mailings) จดหมายลูกโซ่ หรือรูปแบบของ “สแปม” ใดๆ ท่านต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมล์เท็จ ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือทำให้เข้าใจผิดจากข้อมูลดั้งเดิม

จากการส่งข้อมูลนั้น ท่านอนุญาตให้ใช้สิทธิในการนำไปใช้ต่อ โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถเรียกคืน และนำเอาไปให้อนุญาตใหม่ได้ ให้กับไบโอคลิน เพื่อทำสำเนา ใช้ ปรับปรุง ดัดแปลง ตีพิมพ์ แปล สร้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับต้นฉบับ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาเหล่านั้นบนสื่อต่างๆ ทั่วโลก จากการส่งข้อมูลนั้น ท่านยังแสดงและรับรองว่าเนื้อหานั้นถูกต้อง ท่านเป็นเจ้าของและได้รับการยินยอมให้ใช้เนื้อหาที่ท่านส่งมา และการใช้เนื้อหานั้นต้องไม่สร้างความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไบโอคลินเสนอบนเว็บไซต์
ไบโอคลินเสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากไบโอคลินบนเว็บไซต์แล้ว ท่านยินยอมในข้อตกลงจำเพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในความตกลงสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น หากอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงที่ระบุไว้นั้น ไบโอคลินจะไม่รับรองรายละเอียดหรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ว่าถูกต้อง เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ สมบูรณ์ หรือไร้ข้อผิดพลาด